نرم افزارهای سفارشی و تخصصی

زیر سیستم های نرم افزار جامع اتوبوسرانی

زیر سیستم

اتوبوس های ملکی

زیر سیستم

اتوبوس های خصوصی

زیر سیستم

سرویس های دربستی

زیر سیستم

گشت و انتظامی

زیر سیستم

درآمد

زیر سیستم

بیمه

زیر سیستم

تصادفات

زیر سیستم

کنترل کیفیت

زیر سیستم

فنی و تعمیرات

زیر سیستم

تدارکات

زیر سیستم

حقوقی

زیر سیستم

امور قراردادها